Treidelhof Logo
PRE Zucht vom Treidelhof

Pura Raza Espanola Gestüt

PRE Zucht


Fohlen 2023

Treidelhof Mora

Fohlen 2022

Treidelhof Lava

PRE Zucht vom Treidelhof

Fohlen 2020

Treidelhof Joya

PRE Zucht vom Treidelhof

Treidelhof Katalina

PRE Zucht vom Treidelhof

Treidelhof Impresiva

Fohlen 2019

Treidelhof Habilosa

PRE Gestüt Treidelhof

Fohlen 2018

Treidelhof Encantado

PRE Gestuet Treidelhof

Treidelhof Flan

PRE Gestuet Treidelhof

Treidelhof Ganador

PRE Gestuet Treidelhof

Ergebnis Zuchtjahr 2016

PRE Gestuet Treidelhof

 Treidelhof Canela

 

PRE Gestuet Treidelhof

Treidelhof Doradillo

 


Ergebnis Zuchtjahr 2015

Pura Raza Espanola Gestuet Treidelhof

 

 

Treidelhof Bailarina  (links)

 

 

Treidelhof Alhaja  (rechts)